ارکان همایش

شناسه صفحه : [NDY3]

 

 

 

دکتر عباس آخوندی

 

 

    وزیر راه و شهرسازی کشور

 

 

رئیس عالی کنفرانس

                

                              

 

دکتر حامد مظاهریان

 

    معاون وزیر راه و شهرسازی

 

رئیس شورای سیاست گذاری

 

مهندس حیدر نوروزی          

 

     مدیرکل راه و شهرسازی مازندران                 

 

رئیس دبیرخانه کنفرانس

 

مهندس سیدمحمد محمدی تاکامی

 

   قائم مقام راه و شهرسازی مازندران

 

دبیر کنفرانس

 

کیمیا سامانه