کمیته اجرایی

شناسه صفحه : [NjM0]

دکتر محمد فیروزیان نایب رئیس اول نظام مهندسی ساختمان مازندران رئیس کمیته اجرایی  
مهندس یاسر رضازاده مدیر روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران دبیر کمیته اجرایی
دکتر احمدرضا گران خزانه دار نظام مهندسی ساختمان مازندران رئیس کمیته مالی
مهندس حمید سفیدگر عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران رئیس کمیته اطلاع رسانی
مهندس سیف اله علی نیا عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران رئیس کمیته نمایشگاه و اسپانسرینگ
دکتر فرشید رضا حقیقی عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران رئیس کمیته علمی

 

 

 

 

 

کیمیا سامانه